Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XXIV/149/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

 

 

STATUT BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ W RADZIŁOWIE

 

 I Przepisy ogólne

 

§ 1. Biblioteka Samorządowa w Radziłowie zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4) niniejszego Statutu.

 § 2. Biblioteka działająca, jako biblioteka publiczna, jest gminną jednostką organizacyjną kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 3.Siedziba Biblioteki znajduje się w miejscowości Radziłów, a terenem jej działania jest Gmina Radziłów.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Radziłów.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Biblioteki oraz owalnej z nazwą i adresem Biblioteki w otoku, służącej do stemplowania książek.

 

II. Cele i zadania Biblioteki

 

§ 7. Biblioteka służy upowszechnianiu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz propagowaniu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 8. 1. Do zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotekami z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

2. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska, między innymi prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

 

III. Organy Biblioteki i jej organizacja

 

 § 9. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor Biblioteki, zwany dalej „Dyrektorem”, reprezentuje on Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy Wójt Gminy Radziłów.

§ 10. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, pracowników administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor. § 11. 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie właściwych przepisów prawa. § 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, a także zasady i warunki korzystania z Biblioteki ustala Dyrektor w regulaminie.

 § 14. Przy Bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 15. 1. Biblioteka może otrzymywać dotacje z budżetu gminy.

2. Biblioteka może pozyskiwać środki finansowe we własnym zakresie w ramach obowiązujących przepisów.

3. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę posiadanymi środkami finansowymi na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszego Statutu.

§ 16. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na określonych zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe Biblioteki.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności.

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 91,39 KB)

    Statut Biblioteki Samorządowej w Radziłowie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2008-04-10

Data modyfikacji: 2016-09-01

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2008-04-10