7032    Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych

Rejestr  działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Radziłów
 

 

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby

i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji

podatkowej (NIP)

Numer

Identyfikacyjny

REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Określenie rodzaju odbieranych

odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

Data

wpisu

Data wykreślenia

1

MPO Sp. z o.o.,         ul. 27 Lipca 62,            15-950 Białystok

 

 

 

Uchwałą nr XXXIX/471/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25.02.2013 r.                      została zmieniona nazwa ulicy:

MPO Sp. z o.o.,         ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

542-020-10-38

 

050025892

 

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

W dniu 27.08.2012 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów o następujące pozycje:

 

-15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

 -15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,                            

  -15 01 03 opakowania z drewna, 15 01 04 opakowania z metali,

-15 01 05 opakowania wielomateriałowe ,

 -15  01  06 zmieszane odpady opakowaniowe,

-15 01 07 opakowania ze szkła,             

-15 01 09 opakowania z tekstyliów,

- 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo),

-15 01 11* opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

-17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozróbek i remontów,

-17 01 02 gruz ceglany,

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 

W dniu 27.05.2013 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów o następujące pozycje:

-16 01 03 Zużyte opony

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

-17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,,

-17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 Aluminium,

-17 04 03 Ołów,

-17 04 04 Cynk,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 04 06 Cyna,

-17 04 07 Mieszaniny metali,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione

- 17 05 08 Tłuszcz torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

-17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

 

 

 

 

 

 

 

 

nr zaświadczenia

Or.7032.1.2012

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr zaświadczenia

Ing.6233.4.2012 AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr zaświadczenia

Ing.6233.04.2013 AB

 

2012-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-04-27

 

Dnia

03.09.2012

dokonano

zmiany wpisu w pozycji:

Rodzaj odbieranych odpadów

2.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis”             Sp. z o.o.,

ul. Mjr Hubala 18,            16-400 Suwałki

844-15-84-000

 

790280252

 

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

2

 

nr zaświadczenia

Ing.7032.2.2012 AB

 

2012-04-27

03.04.2014 r.

Zawiadomienie Nr Ing.6233.02.2014 AB

 

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe „Czyścioch” Sp. z o. o.

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok.

 

 

 

Zmiana nazwy firmy na :

„CZYŚCIOCH” Sp. z o. o.

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok

 542-10-05-256

 

050298526

 

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

W dniu 21.01.2013 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów o następujące pozycje:

 

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

-15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

-15 01 11* Opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

-16 01 03 Zużyte opony

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 02 Gruz ceglany

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

- 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

-17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

- 17 03 80 Odpadowa papa,

-17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 Aluminium,

-17 04 03 Ołów,

-17 04 04 Cynk,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 04 06 Cyna,

-17 04 07 Mieszaniny metali,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 17 05 08 Tłuszcz torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

-17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

 

 

 

 

3

 

 

nr zaświadczenia

Ing.7032.3.2012 AB

 

 

 

 

 

 

nr zmiany

Ing.7032.07.2013 AB

z dnia 08.10.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing.6233.01.2013 AB

 

2012-05-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia

21.01.2013

dokonano

zmiany wpisu w pozycji:

Rodzaj odbieranych odpadów

 

 

 

4.

Zakład Usługowy „WINPOL” s.c.

Lech Jan Wiśniewski, Wiesława Wiśniewska

ul. Kazańska 1,

18-400 Łomża

 

718-16-89-195

450665076

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

W dniu 15.11.2012 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów o następujące pozycje:

 

-15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

 -15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,                            

  -15 01 03 opakowania z drewna,

- 15 01 04 opakowania z metali,

-15 01 05 opakowania wielomateriałowe ,

 -15  01  06 zmieszane odpady opakowaniowe,

-15 01 07 opakowania ze szkła,             

-15 01 09 opakowania z tekstyliów,

- 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

nr zaświadczenia

Ing.6233.5.2012 AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr zmiany:

Ing.6233.9.2012 AB

 

2012-09-03

 

5.

MPK Sp. z o.o.,         ul. Kołobrzeska 5,            07-401 Ostrołęka

758-211-70-04

551318936

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

-15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

-15 01 11* Opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

-16 01 03 Zużyte opony

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 02 Gruz ceglany

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

-17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 Aluminium,

-17 04 03 Ołów,

-17 04 04 Cynk,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 04 06 Cyna,

-17 04 07 Mieszaniny metali,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 17 05 08 Tłuszcz torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

-17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne

niewymienione w innych podgrupach

 

nr zaświadczenia

Ing.6233.6.2012 AB

 

2012-09-19

 

6.

Usługi Komunalne „BŁYSK”

Ul. Wilsona 2/2

18-300 Zambrów

 

723-100-47-34

450080878

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

 

-16 01 03 Zużyte opony

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne

niewymienione w innych podgrupach

 

nr zaświadczenia

Ing.6233.7.2012 AB

 

2012-10-30

 

7.

Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw

Jarosław Tarachoń Spółka komandytowa

ul. Fabryczna 1 lok. 419

15-482 Białystok

 

5423059859

200174509

-02 03 02 Odpady konserwantów

-02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

-02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia

-02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 0381)

-02 03 82 Odpady tytoniowe

-03 01 01 Odpady kory i korka

-03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

-04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

-04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

-04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

-04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

- 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

-10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

-10 01 19 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

-10 09 03 Żużle odlewnicze

-10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

-12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

-12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

-12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

-16 01 03 Zużyte opony

- 160304 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03,   16 03 80

- 16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

-16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

-16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

-16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 02 Gruz ceglany

-17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w  17 01 06,

- 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 Odpadowa papa

-17 04 05 Żelazo i stal

-17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w          17 05 03

-17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

-17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01                  i 17 06 03

-17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

-17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

-19 08 01Skratki

-19 08 02 Zawartość piaskowników

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

- 20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne

niewymienione w innych podgrupach

 

nr zaświadczenia

Ing.6233.8.2012 AB

 

2012-10-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

EKOPARTNER Jacek Suchecki i wspólnicy sp.j.

ul. Kleeberga 20

15-691 Białystok

542-30-58-630

200174060

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

-15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

-15 01 11* Opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

-16 01 03 Zużyte opony

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 02 Gruz ceglany

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

- 17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

-17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

- 17 03 80 Odpadowa papa,

-17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 Aluminium,

-17 04 03 Ołów,

-17 04 04 Cynk,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 04 06 Cyna,

-17 04 07 Mieszaniny metali,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 17 05 08 Tłuszcz torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

- 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

-17 08 02 Materiały konstrukcyjne

zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Nr zaświadczenia Ing.6233.02.2013 AB

 

8

2013-01-30

04.04.2014 r.

Zawiadomienie Nr Ing.6233.03.2014 AB

 

9.

Błysk – Bis Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 1

06-200 Maków Mazowiecki

 

757-143-36-35

 

   140749040

 

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

-15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

-15 01 11* Opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

-16 01 03 Zużyte opony

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 02 Gruz ceglany

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

 wyposażenia,

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

- 17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

-17 01 81 odpady  z remontów i przebudowy dróg,

-17 01 82  inne niewymienione odpady,

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 Odpadowa papa,

- 17 04 02 Aluminium,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 04 07 Mieszaniny metali,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

- 17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05,

- 17 05 08 Tłuszcz torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Nr zaświadczenia Ing.6233.03.2013 AB

 

9

2013-05-14

23.01.2014 r.

Decyzja Nr Ing.6233.01.2014 AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne

„ASTWA” Spółka z o.o.

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

 

542-020-26-35

050034069

-15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

-15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

-15 01 03 Opakowania z drewna

-15 01 04 Opakowania z metali

-15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

-15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

-15 01 07 Opakowania ze szkła

-15 01 09 Opakowania z tekstyliów

-15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

-15 01 11* Opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

-16 01 03 Zużyte opony

-17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

-17 01 02 Gruz ceglany

-17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

- 17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

-17 01 81 odpady  z remontów i przebudowy dróg,

-17 01 82  inne niewymienione odpady,

-17 02 01 Drewno,

- 17 02 02 Szkło,

-17 02 03 Tworzywa sztuczne,

- 17 03 80 Odpadowa papa,

- 17 04 02 Aluminium,

-17 04 05 Żelazo i stal,

-17 04 07 Mieszaniny metali,

- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,

- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

- 17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05,

- 17 05 08 Tłuszcz torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

-17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 13* rozpuszczalniki

-20 01 14* kwasy

-20 01 15* alkalia

-20 01 17* odczynniki fotograficzne

-20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

-20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

-20 01 23* urządzenia zawierające freony

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

-20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

-20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

-20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

-20 01 32 leki inne niż wymienione  w 20 01 31

-20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

-20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

-20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

Nr zaświadczenia Ing.6233.05.2013 AB

 

10

2013-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

USŁUGI KOMUNALNE s.c. Ełk

Tomasz Kowalik, Artur Kowalik, Czesław Maniak

ul. Orzeszkowej 8B

19-300 Ełk

 

848-11-33-539

790010392

 

-20 01 01 papier i tektura

-20 01 02 szkło

-20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

-20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

-20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

-20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;

-20 01 39 tworzywa sztuczne

-20 01 40 metale

-20 02 01  odpady ulegające biodegradacji

-20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

-20 02 03  inne odpady nieulegające biodegradacji

-20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

-20 03 02 odpady z targowisk

-20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

-20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

-20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

-20 03 07 odpady wielkogabarytowe

-20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Nr zaświadczenia Ing.6233.06.2013 AB

 

11

2013-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

DAWID NOWAKOWSKI TRANSPORT

ul. Armii Krajowej 33/7

19-300 Ełk

 

848-17-95-401

281536004

-20 01 10 odzież

-20 01 11 tekstylia

 

Ing.7032.08.2013 AB

 

12

2013-12-03

29.04.2014 r.

Zawiadomienie Nr Ing.6233.04.2014 AB

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Bagińska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2012-03-05

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2014-06-20

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2012-03-05