Zamówienie Nr 597098-N-2019 z dnia 2019-09-13 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

Tytuł Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów
Numer 597098-N-2019
Data wydania 2019-09-13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziłów, krajowy numer identyfikacyjny 54224400000000, ul. Plac 500-lecia  14 , 19-213  Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.
    Adres strony internetowej (URL): http://radzilow.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów
Numer referencyjny: In. 271.20.2019 AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych: Cześć I: Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z masy bitumicznej 1) Przedmiot zamówienia pierwszej części został podzielony na etapy i obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych: a) Etap I: Przebudowa drogi gminnej nr 104143B w msc. Konopki – Awissa w km 0+000,00 ÷ 0+300,00 oraz przebudowa drogi gminnej nr 104154B w msc. Szyjki w km 0+000,00 ÷ 0+390,00 b) Etap II: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów - Dębówka w km 0+000,00 ÷ 3+488,74 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Przebudowa drogi gminnej nr 104143B w msc. Konopki – Awissa w km 0+000,00 ÷ 0+300,00: • roboty pomiarowe – ok. 0,3 km, • roboty ziemne – wykonanie nasypów pod chodniki – ok. 23,9 m3, • wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm – 104,9 m3, • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – ok. 1 665,6 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm – ok. 1 637,6 m2, • wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej – ok. 32,4 m3, • ustawienie pionowych znaków drogowych – 6 szt., • wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm – ok. 119,5 m2, • wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm – ok. 37,7 m2, • regulacja pionowa studzienek ściekowych – 4 szt., • regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 4 szt.. W związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach ubiegłych, zaistniały rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonano mi.in. rozebrano nawierzchnię brukową, rozebrano parkan betonowo-kamienny, ścięto drzewa w ilości 6 szt., wykonano 4 szt. studzienek ściekowych, wykonano przykanaliki z rur PCV, podbudowę z kruszyw naturalnych w ilości 13 763,75 m2, przełożono i zabezpieczono kabel telefoniczny. W związku z powyższym zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówienia. b) Przebudowa drogi gminnej nr 104154B w msc Szyjki w km 0+000,00 ÷ 0+390,00: • roboty pomiarowe – ok. 0,4 km, • roboty ziemne – wykonanie nasypów pod chodniki – ok. 12,8 m3, • wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm – 99,1 m3, • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – ok. 2 380,7 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm – ok. 2 369,2 m2, • wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej – ok. 81,7 m3, • ustawienie pionowych znaków drogowych – 14 szt., • wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm – ok. 85,4 m2, • wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm – ok. 18,4 m2, • regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt.. W związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach ubiegłych, zaistniały rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonano mi.in. przebudowano przepust, ścięto drzewa w ilości 5 szt., podbudowę z kruszywa naturalnego w ilości 945,7 m2, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego w ilości 1 755,4 m2, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt.. W związku z powyższym zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówienia. c) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów - Dębówka w km 0+000,00 ÷ 3+488,74: • roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – ok. 3,564 km, • wycięcie 85 szt. drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót, • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitumicznych, betonu i brukowca – ok. 11 687m2, • roboty ziemne – korytowanie pod konstrukcję drogi i profilowanie istniejącej podbudowy – ok. 26 354 m2, • przebudowę trzech istniejących przepustów w km 0+245,95, w km 2+064,20, w km 2+255,45, • wykonanie podbudowy poprzez uzupełnienie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa naturalnego łamanego grubości do 20 cm – ok. 18 120 m2, i grubości 10 cm – ok. 2 182 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej grubości 5 cm – ok. 19 608 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa ścieralna z masy mineralno–bitumicznej grubości 4 cm – ok. 19 341 m2, • wykonanie 85 szt. zjazdów o nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 20 cm – w granicach pasa drogowego – ok. 1 597 m2, • wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami o długości ok. 483,00 m, • wykonanie studni chłonnej – 1 szt. • wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej – ok. 4 613 m2, • wykonanie rowów przydrożnych i rowu krytego, • ustawienie pionowych znaków drogowych. W związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach ubiegłych, zaistniały rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonano mi.in. przebudowę jednego przepustu pod koroną drogi w km 3+292,70, podbudowę jezdni z kruszyw łamanych – 2 294 m2, podbudowę pobocza z kruszyw naturalnych w ilości ok. 650 m2, 6 zjazdów z kruszywa naturalnego, część rowu krytego. W związku z powyższym zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówienia. Cześć II: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 162709 B w m. Klimaszewnica o długości ok. 172 m i szerokości jezdni 3,5 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 1 m w km 0+11,01 ÷ 0+183,46. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) Roboty pomiarowe – ok. 0,18 km, b) Karczowanie drzew i krzaków – ok. 0,01 ha, c) Roboty ziemne – ok. 113 m3, d) Wykonanie nasypów, e) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – ok. 650,50 m2, f) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej – ok. 650,50m2, g) Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 353 m, h) Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej – ok. 52 m, i) Wykonanie zieleni drogowej – ok. 173 m2, j) Wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 15 cm z kruszywa naturalnego na poboczach – ok. 346 m2, k) Regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt., l) Regulację pionową studzienek wodociągowych i gazowych – 4 szt., ł) Ułożenie rur zabezpieczających linię energetyczną – 6 m. m) Ustawienie znaków drogowych pionowych – 5 szt.. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wykonania robót budowlanych oraz zapisami umowy; b) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej; c) wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. (wraz z wersją elektroniczną na dysku CD - 1 szt.); d) wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, tablic informacyjnych; e) inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; f) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych oraz STWiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233222-1

45233290-8

45100000-8

45112000-5

45111200-0

45233000-9

44132000-4

45111300-1

45112210-0

45232130-2

45233140-2

45233320-8

45255110-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I: Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z masy bitumicznej: 1) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Dla CZĘŚCI II: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej: 1) Wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 60.000zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I: Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z masy bitumicznej: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto (sł.: jeden milion złotych 00/100), b) Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w nieograniczonym zakresie, oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Osoba ta musi posiadać co najmniej 1 rok doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi. Należy podać na jakim zadaniu i u jakiego zamawiającego była pełniona funkcja kierownika budowy/kierownika robót, nazwę, adres oraz okres pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót na każdym zadaniu. Suma okresów pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót nie może być krótsza niż 1 rok (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Dopuszcza się osobę posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dla CZĘŚCI II: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej: a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (sł.: sto tysięcy złotych 00/100). b) Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osobę posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w nieograniczonym zakresie, oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Osoba ta musi posiadać co najmniej 1 rok doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi. Należy podać na jakim zadaniu i u jakiego zamawiającego była pełniona funkcja kierownika budowy/kierownika robót, nazwę, adres oraz okres pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót na każdym zadaniu. Suma okresów pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót nie może być krótsza niż 1 rok (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Dopuszcza się osobę posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Zamawiający uzyska we własnym zakresie); b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę poza terytorium RP ponosi koszty związane z wyszukaniem, przetłumaczeniem na język polski i przedstawieniem tegoż odpisu Zamawiającemu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: a) wykaz wykonanych przez Wykonawcę (zakończonych) robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg załącznika nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ); c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Dla CZĘŚCI I: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dla CZĘŚCI II: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. UWAGA ! W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca składa wraz z ofertą, ale jako oddzielny dokument znajdujący się poza kopertą ofertową, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty znajdującej się wewnątrz koperty. 3. UWAGA ! Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia może złożyć wadium w formie kumulatywnej, tzn. skumulowanej dla tych części, na które składa oferty. 4. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Gminy Radziłów – BS w Jedwabnem O/Radziłów; nr konta: 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 6. Dokument przelewu należy opisać, np.: „Wadium – Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów – Część …”. 7. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Przedstawienie dowodu wniesienia wadium nie jest wystarczające do stwierdzenia faktu wniesienia wadium. Brak wniesionego wadium do terminu składania ofert będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy a następnie odrzuceniem oferty. 8. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania, wymagalne na pierwsze żądanie do zobowiązanego gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium – w szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy. 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 1 października 2019 r. do godz. 09:10 w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, sala konferencyjna Rady Gminy Radziłów. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP 719-154-40-50, Regon 450669737; b) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt: mpientkowski@nanocom.com.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”, In.271.20.2019 AM prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencja niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z masy bitumicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia pierwszej części został podzielony na etapy i obejmuje przebudowę lub rozbudowę następujących dróg gminnych: a) Etap I: Przebudowa drogi gminnej nr 104143B w msc. Konopki – Awissa w km 0+000,00 ÷ 0+300,00 oraz przebudowa drogi gminnej nr 104154B w msc. Szyjki w km 0+000,00 ÷ 0+390,00 b) Etap II: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów - Dębówka w km 0+000,00 ÷ 3+488,74 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Przebudowa drogi gminnej nr 104143B w msc. Konopki – Awissa w km 0+000,00 ÷ 0+300,00: • roboty pomiarowe – ok. 0,3 km, • roboty ziemne – wykonanie nasypów pod chodniki – ok. 23,9 m3, • wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm – 104,9 m3, • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – ok. 1 665,6 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm – ok. 1 637,6 m2, • wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej – ok. 32,4 m3, • ustawienie pionowych znaków drogowych – 6 szt., • wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm – ok. 119,5 m2, • wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm – ok. 37,7 m2, • regulacja pionowa studzienek ściekowych – 4 szt., • regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 4 szt.. W związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach ubiegłych, zaistniały rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonano mi.in. rozebrano nawierzchnię brukową, rozebrano parkan betonowo-kamienny, ścięto drzewa w ilości 6 szt., wykonano 4 szt. studzienek ściekowych, wykonano przykanaliki z rur PCV, podbudowę z kruszyw naturalnych w ilości 13 763,75 m2, przełożono i zabezpieczono kabel telefoniczny. W związku z powyższym zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówienia. b) Przebudowa drogi gminnej nr 104154B w msc Szyjki w km 0+000,00 ÷ 0+390,00: • roboty pomiarowe – ok. 0,4 km, • roboty ziemne – wykonanie nasypów pod chodniki – ok. 12,8 m3, • wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm – 99,1 m3, • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – ok. 2 380,7 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm – ok. 2 369,2 m2, • wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej – ok. 81,7 m3, • ustawienie pionowych znaków drogowych – 14 szt., • wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm – ok. 85,4 m2, • wykonanie wjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm – ok. 18,4 m2, • regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt.. W związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach ubiegłych, zaistniały rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonano mi.in. przebudowano przepust, ścięto drzewa w ilości 5 szt., podbudowę z kruszywa naturalnego w ilości 945,7 m2, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego w ilości 1 755,4 m2, Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych – 5 szt.. W związku z powyższym zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówienia. c) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów - Dębówka w km 0+000,00 ÷ 3+488,74: • roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – ok. 3,564 km, • wycięcie 85 szt. drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót, • rozbiórkę istniejącej nawierzchni z tłucznia, mas mineralno-bitumicznych, betonu i brukowca – ok. 11 687m2, • roboty ziemne – korytowanie pod konstrukcję drogi i profilowanie istniejącej podbudowy – ok. 26 354 m2, • przebudowę trzech istniejących przepustów w km 0+245,95, w km 2+064,20, w km 2+255,45, • wykonanie podbudowy poprzez uzupełnienie istniejącej podbudowy warstwą z kruszywa naturalnego łamanego grubości do 20 cm – ok. 18 120 m2, i grubości 10 cm – ok. 2 182 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa wiążąca z masy mineralno-bitumicznej grubości 5 cm – ok. 19 608 m2, • wykonanie nawierzchni: warstwa ścieralna z masy mineralno–bitumicznej grubości 4 cm – ok. 19 341 m2, • wykonanie 85 szt. zjazdów o nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 20 cm – w granicach pasa drogowego – ok. 1 597 m2, • wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami o długości ok. 483,00 m, • wykonanie studni chłonnej – 1 szt. • wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej – ok. 4 613 m2, • wykonanie rowów przydrożnych i rowu krytego, • ustawienie pionowych znaków drogowych. W związku z wykonaniem części prac budowlanych w latach ubiegłych, zaistniały rozbieżności między dokumentacją projektową a opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Wykonano mi.in. przebudowę jednego przepustu pod koroną drogi w km 3+292,70, podbudowę jezdni z kruszyw łamanych – 2 294 m2, podbudowę pobocza z kruszyw naturalnych w ilości ok. 650 m2, 6 zjazdów z kruszywa naturalnego, część rowu krytego. W związku z powyższym zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233222-1, 45233290-8, 45100000-8, 45112000-5, 45111200-0, 45233000-9, 44132000-4, 45111300-1, 45112210-0, 45232130-2, 45233140-2, 45233320-8, 45255110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 162709 B w m. Klimaszewnica o długości ok. 172 m i szerokości jezdni 3,5 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 1 m w km 0+11,01 ÷ 0+183,46. 2) Zakres zamówienia obejmuje: a) Roboty pomiarowe – ok. 0,18 km, b) Karczowanie drzew i krzaków – ok. 0,01 ha, c) Roboty ziemne – ok. 113 m3, d) Wykonanie nasypów, e) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – ok. 650,50 m2, f) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej – ok. 650,50m2, g) Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 353 m, h) Ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej – ok. 52 m, i) Wykonanie zieleni drogowej – ok. 173 m2, j) Wykonanie nawierzchni żwirowej o gr. 15 cm z kruszywa naturalnego na poboczach – ok. 346 m2, k) Regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych – 3 szt., l) Regulację pionową studzienek wodociągowych i gazowych – 4 szt., ł) Ułożenie rur zabezpieczających linię energetyczną – 6 m. m) Ustawienie znaków drogowych pionowych – 5 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45112000-5, 45111200-0, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Mikucka - Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2019-09-13

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2019-10-28

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2019-09-13