Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

 1. Podstawa prawna:
  • Art. 40 ust. 1, 3, 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 698 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1264)
  • Uchwała Nr XV/135/20 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 styczeń 2020 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 2. Wymagane dokumenty:
  Należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego (według wzoru zamieszczonego poniżej ), wraz z następującymi załącznikami:
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy - z podaniem jej wymiarów.
  • Informację o sposobie i zabezpieczenia robót zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
  Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem.

 3. Sposób załatwienia sprawy:
  • Zezwolenia wydaje w formie decyzji Wójt Gminy Radziłów.

 4. Tryb odwoławczy:
  • Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 5. Opłaty:
  1. Opłaty skarbowe: decyzja zwolniona z opłaty skarbowej
  2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   • przy zajęciu jezdni do 20% szerokości     -   1 zł,
   • przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości;     -  4 zł,
   • przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni.     - 6 zł.
  3. za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m² w wysokości 1,00 zł
  4. za zajęcie 1 m² pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robót związanych  z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej oraz umieszczenia w pasie drogowym ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zajęcia pasa drogowego bez względu na rodzaj zajętego elementu pasa drogowego

 6. Termin załatwienia:
  • Nie później jak 30 dni od daty złożenia wniosku.

 7. Sprawę prowadzi: 
  Referat Gospodarki Komunalnej
  tel. 86 273 71 20
  pokój nr 3a

 8. Informacje dodatkowe:
  • Teren zajęty oznacza cały plac budowy tj.: miejsce wykopu, odkład ziemi, składowanie materiałów, powierzchnię zajętą pod sprzęt.
  • Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
  • Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za przekroczenie terminu zajęcia lub za zajęcie powierzchni większej niż określono w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty naliczonej według powyższych zasad.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2020-03-17

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-17