Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu

 1. Miejsce załatwienia sprawy:
  Urząd Gminy w Radziłowie
  Referat Gospodarki Komunalnej
  Pokój nr 3a
  tel. 86 273 71 20

 2. Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu,
  • wykaz właścicieli władających (w przypadku, kiedy własność nie wynika z wykazu właścicieli władających, należy dołączyć kserokopię aktu własności lub dzierżawy),
  • dwa projekty zagospodarowania terenu z zaznaczoną poprawnie lokalizacją zjazdu,
  • pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeśli wymagana)

 3. Gdzie odebrać formularze:
  Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500lecia 14, 19-213 Radziłów, Referat Gospodarki Komunalnej  pokój nr 3a, lub strona internetowa BIP (www.bip.gminaradzilow.pl)

 4. Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):
  Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu należy złożyć co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku dysponowania wymaganymi dokumentami, wniosek rozpatrzony będzie bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

 5. Opłaty:
  • 17 zł – od pełnomocnictwa,
  • 82 zł – od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) – nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego,
  • 5 zł – od poświadczenia zgodności kopii (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2019 r. nr 225, poz. 1000 tekst jedn. z późn. zm.)

 6. Tryb odwoławczy:
  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 7. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dania 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.698 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000 z późn. zm. ),
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r, poz.148),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r.poz. 1264),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).

 8. Dodatkowe informacje:
  • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony,
  • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany,
  • Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony,
  • W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne,
  • Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  • Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu,
  • Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Roman - Referat gospodarki komunalnej

Data wytworzenia: 2020-03-17

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-17

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-17