Podstawa prawna:

 

1.           Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

2.           Uchwałą Nr VI/21/07 z dnia 20 marca 2007 r. Rady Gminy Radziłów w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

Załączniki do wniosku:
a) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków,
b) fotograficzną dokumentację zabytku,
c) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem, ( wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej);
d) decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym,
e) wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,
f) zakres prac lub robót budowlanych , które mają być objęte dotacją,
g) termin zakończenia prac objętych wnioskiem ,
h) harmonogram i kosztorys przewidzianych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania ,
i) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

j) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

 

Termin składania dokumentów:

Wnioski należy składać do dnia wnioski o dotację należy składać do dnia (31 stycznia) danego roku kalendarzowego.

Pracownik odpowiedzialny za zagadnienie:

Jadwiga Cendrowska, Urząd Gminy Radziłów (ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów ), pokój nr 3a, tel. (086 2737119, e-mail: cendrowskaj@op.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Uchwała Rady Gminy Radziłów o przyznaniu dotacji, zawarcie umowy pomiędzy Gminą Radziłów a Beneficjentem.

Metryka strony

Udostępniający: Jadwiga Cendrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2012-10-31

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2012-10-31

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2012-10-31