Decyzja o lokalizacjo inwestycji celu publicznego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Radziłów Referat Gospodarki Komunalnej
Stanowisko do spraw gospodarki gruntami
ul. Plac 500-lecia 14
19 – 213 Radziłów
pok. 3a, tel. (0 86) 2737119

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Opłatę skarbową można uiszczać:  bezgotówkowo na rachunek bankowy: Gmina Radziłów w BS Jedwabne O/Radziłów  21 8752 1016 0260 0114 2000 0010, lub w kasie Urzędu Gminy.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż  65 dni, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem  Wójta Gminy Radziłów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.
   


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:


Wypełniony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   1. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania      ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów        budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie        opisowej i graficznej,
   3. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;
  3. w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:
   1. docelową rzędną składowiska odpadów,
   2. roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
   3. sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
   4. sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Lista załączników do wniosku

 • Dwie kopie mapy zasadniczej.
 • opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna)
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wykaz działek  – w przypadku inwestycji liniowej.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Cendrowska - Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Data wytworzenia: 2020-03-27

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2020-03-27

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2020-03-27