Rejestracja działalności gospodarczej odbywa się w urzędzie gminy właściwej wg miejsca zamieszkania z zamiarem pobytu stałego – dla przedsiębiorcy polskiego lub wg adresu zakładu głównego na terenie Polski – dla przedsiębiorcy „zagranicznego”.
Wymagane dokumenty:
Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (urząd gminy )
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - urząd statystyczny),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników  (urząd skarbowy),
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników  (ZUS lub KRUS).
Wzór Wniosku określiła w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 399)
Miejsce złożenia dokumentów
Istnieją następujące drogi złożenia Wniosku:
- osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem)  - na adres
Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500 – lecia 14, 19-213 Radziłów, pok. nr 3a-parter budynku.
- listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu,
Podejmowanie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składa każdy ze wspólników z osobna, zgodnie ze swoim adresem zamieszkania. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka.
Ważne! Niezależnie od dokonania zgłoszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej, osoby fizyczne tworzące tę spółkę powinny zawrzeć umowę spółki cywilnej (najlepiej w formie pisemnej).
Opłaty:
WNIOSEK o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Termin i sposób załatwienia
Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.
Urząd Gminy w ciągu 3 dni przesyła dane z wniosku do urzędu statystycznego, ZUS (lub KRUS) i urzędu skarbowego.
Podstawa prawna
Art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zmianami )
Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.


Odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Radziłów, sekretariat

Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.
Inne informacje
Potwierdzanie aktualności zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na potrzeby przedsiębiorcy (dla banków, firm organizujących przetargi itp.) podlega opłacie 17 zł opłaty skarbowej, na wniosek przedsiębiorcy organ wydaje zaświadczenie potwierdzające wpis.

 


Nie podlega wpisowi do ewidencji:
Podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji (zezwolenia) podlega sankcjom określonym w art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Radziłów

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Rutkowski

Wprowadzający: Łukasz Rutkowski

Data wprowadzenia: 2009-12-08

Modyfikujący: Łukasz Rutkowski

Data modyfikacji: 2009-12-08

Opublikował: Łukasz Rutkowski

Data publikacji: 2009-12-08